Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva v Krajníčku č. 5/2014

Místo konání zastupitelstva: Obecní úřad Krajníčko, Krajníčko č.p. 5

Datum a čas zahájení zastupitelstva: 15.4.2014, v 19:00 hodin

 

Starostka konstatovala, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace byla na úřední desce Obecního úřadu Krajníčko zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 5.4.2014 do 15.4.2014. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.

Jména přítomných zastupitelů obce: Jaroslav Dušek

Hana Krsová

Vladislav Pícha

Romana Píchová

Václav Přib

Josef Pýcha

Milan Weinar

 

Jména omluvených zastupitelů obce: xxx

Jména neomluvených zastupitelů obce: xxx

 

Zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).

 

Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu

 

Jako zapisovatel je navržen: Vladislav Pícha

Hlasování o zvolení navrženého zapisovatele:

Pro: 7

Proti 0

Zdrželo se 0

Výsledek: návrh jednomyslně schválen

 

Jako ověřovatelé zápisu jsou navrženi: Romana Píchová, Václav Přib

Hlasování o zvolení navržených ověřovatelů zápisu:

Pro: 7

Proti 0

Zdrželo se 0

Výsledek: návrh jednomyslně schválen

 

Schválení programu zasedání

Zastupitelé byli seznámeni s návrhem programu zasedání:

Program: 1. zahájení

2. zvolení zapisovatele a ověřovatelů zápisu

3. schválení programu jednání

4. jednání

- schválení Smlouvy o návratné finanční výpomoci s občanským sdružením MAS VODŇANSKÁ RYBA

- projednání rozpočtového opatření č. 4/2014

- zahájení výběru dodavatele pro případnou opravu požární nádrže

- jednání o pořízení vybavení v rámci dotací z mikroregionů

5. diskuse

6. závěr

 

 

 

 

 

 

Hlasování o schválení navrženého programu jednání:

Pro: 7

Proti 0

Zdrželo se 0

Výsledek: program jednání byl jednomyslně schválen

 

Jednání:

 

 1. Schválení Smlouvy o návratné finanční výpomoci s občanským sdružení MAS VODŇANSKÁ RYBA

 

Zastupitelům obce byla ke schválení předložena smlouva o návratné finanční výpomoci 15.000,- Kč z rozpočtu obce na vybavení tvořivé dílny Krajníčko.

 

Usnesení č. 01/05/2014

Zastupitelstvo obce jednomyslně schvaluje Smlouvu o návratné finanční výpomoci s  občanským sdružením MAS VODŇANSKÁ RYBA v částce 15.000,- Kč z rozpočtu obce na vybavení tvořivé dílny Krajníčko. K uzavření smlouvy je pověřena starostka obce, Hana Krsová.

 

Hlasování o schválení Usnesení č. 01/05/2014 :

Pro: 7

Proti 0

Zdrželo se 0

Výsledek: usnesení č. 01/05/2014 – bylo jednomyslně schváleno

 

 1. Projednání rozpočtového opatření č. 4/2014

 

Starostka obce seznámila přítomné zastupitele s rozpočtovým opatřením č. 4/2014. Rozpočtovým opatřením byl objem příjmů je zvýšen o 88.000,- Kč, objem výdajů je zvýšen o částku 170.172,- Kč a objem financování je zvýšen o 82.172,- Kč. Změny rozpočtu jsou prováděny z důvodu úprav původně navrženého rozpočtu na aktuální stav. Podrobné rozpisy změněných položek jsou uvedeny v příloze zápisu.

 

Usnesení č. 02/05/2014

Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření č. 4/2014.

 

 

 1. Žádosti o dotace na pořízení vybavení z Mikroregionu Vlachovo Březí a z Blanicko-otavského mikroregionu

V rámci žádosti o dotaci podané v rámci členství v Mikroregionu Vlachovo Březí byl schválen nákup velkokapacitního kontejneru na místní úložiště odpadu, přičemž částka dotace bude ještě upřesněna. Dále v rámci členství v Blanicko-otavském mikroregionu byla schválena dotace na nákup stolů a židlí do místního kulturního domu, ale výsledná částka dotace bude také teprve upřesněna. V tomto případě bude ještě obec jednat o tom, zda místo stolů a židlí mohou být pořízeny lavice, které by nahradily ty stávající, jenž jsou ve velmi špatném stavu.

 

 

 

 

 

 

 

Diskuse:

 • Obec Krajníčko má nového zaměstnance pro veřejně prospěšné práce, paní Lucii Hanžlovou z Krajníčka č. 3

 • Ač přes nesouhlas Obce Krajníčko, jakožto vlastníka 1/12 rybníka Vospalý, získal tento rybník do pronájmu pan Duda z Bavorova za částku 600,- Kč ročně.

 • V rámci akce ZAHRADA POZNÁNÍ jsou stromky pro výsadbu již připraveny ve Strakonicích. S ohledem na skutečnost, že místo k jejich výsadbě není doposud upraveno, budou prozatím uloženy v kontejnerech u starostky obce

 • Z důvodu zajištění finančního krytí plánované akce SETKÁNÍ RODÁKŮ by bylo vhodné zkusit podat žádost o dotaci na tuto akci na SMOOS Strakonice

 • Město Bavorov vydalo veřejnou vyhlášku na změnu jejich územního plánu. Obec Krajníčko se nebude k těmto změnám, které ji nijak neomezují, vyjadřovat.

 • Z důvodu nového Občanského zákoníku bude zapotřebí vyhodnotit jednotlivé body nájemní smlouvy na pronájem obecní nemovitosti Krajníčko č.p. 6 a případně tuto smlouvu dodatkem upravit

 • Zastupitelé se dohodli, že Obec Krajníčko bude pořádat pouťovou zábavu v polovině května 2014 a jako hudební produkce se objedná kapela PŘÍMÝ PŘENOS – zajistí Vl. Pícha

 • Zastupiteli obce bylo schváleno, že pro vybavení kuchyňky na obecním úřadě v rámci dotace z MAS VODŇANSKÁ RYBA – umění a řemesla bude zakoupena sektorová kuchyň v ceně do 17.000,- Kč, neboť kuchyň dělaná na zakázku by byla dražší

 

Závěr:

Starostka obce ukončila jednání zastupitelstva dne 15.4.2014 ve 20:45 hod.

 

Zapsal: Vladislav Pícha

Starostka: Hana Krsová

 

Ověřovatelé: Romana Píchová

Václav Přib

 

Přílohy: - Rozpočtové opatření č. 4/2014