Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva v Krajníčku č. 6/2014

Místo konání zastupitelstva: Obecní úřad Krajníčko, Krajníčko č.p. 5

Datum a čas zahájení zastupitelstva: 30.5.2014, v 18:30 hodin

 

Starostka konstatovala, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace byla na úřední desce Obecního úřadu Krajníčko zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 20.5.2014 do 30.5.2014. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.

Jména přítomných zastupitelů obce: Jaroslav Dušek

Hana Krsová

Vladislav Pícha

Romana Píchová

Václav Přib

Josef Pýcha

Milan Weinar

 

Jména omluvených zastupitelů obce: xxx

Jména neomluvených zastupitelů obce: xxx

 

Zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).

 

Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu

 

Jako zapisovatel je navržen: Vladislav Pícha

Hlasování o zvolení navrženého zapisovatele:

Pro: 7

Proti 0

Zdrželo se 0

Výsledek: návrh jednomyslně schválen

 

Jako ověřovatelé zápisu jsou navrženi: Václav Přib, Jaroslav Dušek

Hlasování o zvolení navržených ověřovatelů zápisu:

Pro: 7

Proti 0

Zdrželo se 0

Výsledek: návrh jednomyslně schválen

 

Schválení programu zasedání

Zastupitelé byli seznámeni s návrhem programu zasedání:

Program: 1. zahájení

2. zvolení zapisovatele a ověřovatelů zápisu

3. schválení programu jednání

4. jednání

- výběr dodavatele na případnou opravu požární nádrže poškozenou povodněmi z roku 2013

- projednání rozpočtového opatření č. 5/2014

- schválení smlouvy na monitoring pitných a odpadních vod

- vyhodnocení rozhodnutí o žádostech na dotace a schválení dodavatele opravy zvonu a vyzvánění

- stanovení počtu zastupitelů obce pro volební období 2014-2018

5. diskuse

6. závěr

Hlasování o schválení navrženého programu jednání:

Pro: 7

Proti 0

Zdrželo se 0

Výsledek: program jednání byl jednomyslně schválen

Jednání:

 

  1. Výběr dodavatele na opravu požární nádrže poškozené povodněmi v roce 2013

 

Starostka obce přítomné seznámila s průběhem výběru dodavatele na opravu požární nádrže poškozené povodněmi v roce 2013. Dne 16.4.2014 udělila plnou moc na zprostředkování výběrového řízení společnosti Stavební služby, s.r.o., Strakonice, Mírová 173, IČ: 46682431. Následně byli touto společností vyzváni potencionální dodavatelé k podávání nabídek s rozpočty na opravu požární nádrže a dne 21.5.2014 proběhlo za účasti starostky otevírání obálek s nabídkami. Vítězem tohoto výběrového řízení, při kterém jako jediné kritérium stanovené pro hodnocení nabídek byla nabídková cena, byla společnost VKB stavby s.r.o., IČ: 02192012, Buk51, 383 01 Prachatice, a to s nabídkovou cenou včetně DPH: 4.147.629,- Kč.

Na základě výsledku tohoto výběrového řízení byl zastupitelům předložen návrh na schválení společnosti VKB stavby s.r.o., IČ: 02192012 jako dodavatele na akci „Obnova požární nádrže po povodni v roce 2013“ a zároveň byla předložena ke schválení Smlouva o dílo č.12/2014 na provedení předmětných oprav v částce 4.147.629,- Kč, která by vešla v platnost při získání dotace. 

Usnesení č. 01/06/2014

Zastupitelstvo obce schvaluje na základě výsledku výběrového řízení společnost VKB stavby s.r.o., IČ: 02192012 jako dodavatele na akci „Obnova požární nádrže po povodni v roce 2013“ a zároveň schvaluje předloženou Smlouvu o dílo č. 12/2014 na provedení předmětných oprav vybraným dodavatelem, která vejde v platnost v případě přidělení požadované dotace.

 

Hlasování o schválení Usnesení č. 01/06/2014:

Pro: 7

Proti 0

Zdrželo se 0

Výsledek: usnesení č. 01/06/2014 bylo jednomyslně schváleno

 

  1. Projednání rozpočtového opatření č. 5/2014

 

Starostka obce seznámila přítomné zastupitele s rozpočtovým opatřením č. 5/2014. Rozpočtovým opatřením byl objem příjmů je zvýšen o 21.000,- Kč, objem výdajů je zvýšen o částku 32.671,- Kč a objem financování je zvýšen o 11.671,- Kč. Změny rozpočtu jsou prováděny z důvodu úprav původně navrženého rozpočtu na aktuální stav. Podrobné rozpisy změněných položek jsou uvedeny v příloze zápisu.

 

Usnesení č. 02/06/2014

Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření č. 5/2014.

 

 

  1. Schválení smlouvy na monitoring pitných a odpadních vod

 

Zastupitelé obce byli seznámeni s návrhem na uzavření Smlouvy o dílo č.5880  se společností Vodní zdroje Ekomonitor s.r.o. na monitoring pitných a odpadních vod, který je obec povinna provádět. Tato společnost byla vybrána s ohledem na předložený návrh ceny požadovaných služeb 14.102,- Kč / rok a na dobré zkušenosti s touto společností.

 

 

 

Usnesení č. 03/06/2014

Zastupitelstvo obce schvaluje společnost Vodní zdroje Ekomonitor s.r.o. jako dodavatele služby monitoring pitných a odpadních vod a zároveň schvaluje předloženou Smlouvu o dílo č. 5880 na provádění požadovaných služeb.

 

Hlasování o schválení Usnesení č. 03/06/2014:

Pro: 7

Proti 0

Zdrželo se 0

Výsledek: usnesení č. 03/06/2014 bylo jednomyslně schváleno

 

  1. Informace o přidělení dotací

Starostka obce seznámila přítomné s doposud známými výsledky podaných žádostí o dotace:

 

Program obnovy a rozvoje venkova vyhlášený Ministerstvem pro místní rozvoj ČR

- dotační akce – Oprava kříže na návsi a zvonice na kapli - schválená dotace v požadované výši 108.500,- Kč - dotační akce - Úprava veřejného prostranství a výsadba zeleně s aktivní účastí dětí – požadovaná dotace 106.260,- Kč zamítnuta

 

Programu obnovy venkova Jihočeského kraje pro rok 2014

  • žádost o dotaci na hydroizolaci obecního úřadu ve výši 200.000,- Kč – schváleno 110.000,- Kč

 

V rámci tohoto bodu je dále navrženo, aby opravu zvonu a el. vyzvánění provedla firma L.HAINZ, s.r.o. za částku navrženou v předloženém rozpočtu touto firmou 65.327,90 Kč, neboť ceny ostatních dodavatelů jsou obdobné a firma L.HAINZ, s.r.o. má v tomto oboru dlouholeté zkušenosti a dobré reference.

 

Usnesení č. 04/06/2014

Zastupitelstvo obce schvaluje společnost L.HAINZ, s.r.o.  jako dodavatele opravy zvonu a el. vyzvánění a zároveň schvaluje uzavření smlouvy o dílo s touto společností na provedení předmětných oprav.

 

Hlasování o schválení Usnesení č. 04/06/2014:

Pro: 7

Proti 0

Zdrželo se 0

Výsledek: usnesení č. 04/06/2014 bylo jednomyslně schváleno

 

  1. Stanovení počtu zastupitelů obce pro volební období 2014 - 2018

 

Je navrženo, aby pro volební období 2014 – 2018 mělo Zastupitelstvo obce Krajníčko 7 členů.

 

Usnesení č. 05/06/2014

Zastupitelstvo obce Krajníčko stanovuje na základě ustanovení § 67 a § 68 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích pro volební období roků 2014-2018 do Zastupitelstva obce Krajníčko 7 členů.

Hlasování o schválení Usnesení č. 05/06/2014:

Pro: 7

Proti 0

Zdrželo se 0

Výsledek: usnesení č. 05/06/2014 bylo jednomyslně schváleno

Diskuse:

  • od měsíce květen 2014 má obec Krajníčko dalšího pracovníka na provádění veřejně prospěšných prací, a to pana Jiřího Holmana z Budyně

  • pan Vladan Soukup, zástupce společnosti Technické služby Bavorov s.r.o., přislíbil předložení rozpočtu na provedení hydroizolace obecního úřadu dle našich požadavků přibližně do týdne

  • Martin Procházka zajistí firmu na čištění studny a následně opraví pumpu poškozeno autohavárií

 

 

Závěr:

Starostka obce ukončila jednání zastupitelstva dne 30.5.2014 ve 20:50 hod.

 

Zapsal: Vladislav Pícha

Starostka: Hana Krsová

 

Ověřovatelé: Václav Přib

Jaroslav Dušek

 

Přílohy: - Rozpočtové opatření č. 5/2014